Kurokame
8
Yokaichi Mugi
8
Towari
8
Gankutsuoh
9
Mizu Lemongrass
10
Mizu Green Tea
10
Mizu Barley
10
Benkiikko
10
Ginza No Sizume
11
Hitotsubu No Mugi
15
Jougo Kokuto
15
Tomi No Hozan Imo
21
Tenshi No Yuwaku Imo
21