Xiao Long Bao (6)
$6.75
Pork Soup Dumplings
Sheng Jian Bao (4)
$5.50
Pan-Fried Pork Bun

Choice of: Steamed or Pan-fried

Pork (4)
$6
Vegetable (6)
$6